Encyklopedie

československé alternativní scény

1968 - 1993

Autor: Ladislav Ašenbrener

Rozcestník >

Metodika

Zařazení kapel

Do encyklopedie byly zahrnuty ty kapely, jejichž aktivní působení spadalo do vymezeného období 1968 - 1993 a které bylo možno svoji povahou označit jako alternativní. Tedy takové kapely, které nespadaly do oficiální kultury 70. a 80. let.

Z kapacitních důvodů nebyly zařazeny metalové a zábavové kapely.

Název kapely

Byl zvolen takový název, který kapela používala a pod kterým se prezentovala. Pokud používala názvů více, byl zvolen ten, který převažoval. Pokud nebylo možné určit, který z názvů převažoval nebo nebylo známé, který z názvů kapela používala, byl zvolen název nezkrácený v plném znění.

Oblast působení

Jako oblast působení bylo zvoleno město, ve kterém kapela aktivně zkoušela, případně které sama považovala za svoje domovské město. Pokud nebylo možné vybrat město jediné, byla zvolena všechna města, ve kterých kapela aktivně zkoušela a působila.

Období

U kapely bylo zvoleno takové období, kdy aktivně vystupovala nebo zkoušela. U méně aktivních kapel bylo přihlédnuto i ke stavu, který kapela sama udávala. Pokud byla kapela aktivní i v roce 2020, potom je ukončení aktivního období označeno symbolem *, tedy fakticky neukončeno.

Pokud existovalo období, ve kterém kapela aktivně nevystupovala nebo uváděla svůj status jako nehrající, byl v tomto období rozsah přerušen.

Typ nahrávky

Oficiálně vydaná nahrávka je označena jako album, pokud byla vydána jako dlouhohrající nahrávka ve formátu LP, MC, CD nebo DVD. Pokud byla vydána jako SP nebo EP, potom je označena jako singl.

Pokud nahrávka nebyla oficiálně vydána, ale byla buďto kapelou šířena jako ucelený záznam, nebo alespoň za tímto účelem nahrána, potom je tato nahrávka uvedena jako demo. Pod toto označení spadají i koncertní nahrávky, které kapela šířila jako ucelený záznam.

Koncertní nahrávky, které nebylo možno označit jako demo, byly označeny jako live. Toto označení bylo zachováno i v případě, kdy se prokazatelně jednalo o záznam složený z více koncertů.

Nahrávka, která byla koncipována jako demo, ale která byla šířena jiným subjektem než kapelou, je označena jako bootleg.

Pokud se jedná o nahrávku složenou ze záznamů více kapel, potom je nahrávka označena ještě dodatečně jako kompilace.

Název nahrávky

U nahrávek typu album a singl byl zvolen oficiální název vydané nahrávky. Pro demo a bootleg byl zvolen název udávaný na obalu této nahrávky, případně jméno, pod kterým byl šířen. Pokud nebylo možné tento údaj dohledat, byl zvolen prostý název Demo.

U nahrávek typu live byl zvolen jednotný název Live město. Pokud nebylo město známé, byl zvolen pouze název Live.

Rok nahrávky

U nahrávek typu album a singl byl zvolen rok vydání. U ostatních typů byl zvolen rok nahrání neboli rok pořízení záznamu. V případě, že se rok pořízení záznamu významně lišil od roku oficiálního vydání, potom jsou uvedeny oba roky jako Rok nahrání / rok vydání.

Pořadí hudebníků

Pokud je známo složení hudebníků na dané nahrávce, potom je jako první uveden vedoucí kapely nebo hlavní zpěv. Po něm následují v pořadí klávesové nástroje, kytara, baskytara, bicí nástroje, dechové nástroje, samostatné sborové zpěvy a ostatní. Hosté, kteří se nahrávky zúčastnili nebo hudebníci kteří odehráli jen několik písniček, jsou zařazeni na konec ve stejném pořadí jako základ kapely. Pokud nebylo jméno známo, byl zvolen ?. U kompilací není složení uvedeno.

Seznam zkratek hudebních nástrojů je uveden níže.

Zpěv, sbor, vokály

Zpěv je uveden u muzikanta, který sólově odzpíval alespoň jednu písničku z nahrávky, nebo její podstatnou část. Sbor je uváděn u muzikanta, který se zapojil do sborového zpěvu, avšak sólově žádnou písničku neodzpíval. Vokály jsou uvedeny v případě, kdy se pomocí hlasivek vytvářely hudební plochy bez konkrétního textu.

Jména osob, nahrávek a kapel

Jména jsou uvedena plná v základním tvaru bez zdrobnělin, domácích názvů a přezdívek. Přezdívka je použita pouze v případě, kdy nebylo známo pravé jméno a je vždy uvedena do uvozovek.

Autorství hudby a textu

U každé písně je uvedeno autorství hudby a textu. Pokud bylo autorů více, jsou uvedeni všichni. Pokud nebylo autorství známo nebo se předpokládalo, že patřilo celé kapele, je uveden jako autor název kapely.

Poznámky k metodice

Zařazení kapel

Pro zařazení kapel, kromě zcela zřejmých parametrů jako je období aktivního hraní, spadajícího do vymezeného období, či hudebního stylu, který nebyl součástí oficiální kultury, zde byla ještě jedna velmi významná podmínka, a to je prokazatelná existence alespoň jedné nahrávky.

Co však znamená prokazatelná existence? Zjednodušeně lze říci, že se jedná o nahrávku, kterou mám k dispozici k poslechu. Bez takové nahrávky totiž není možné provést přepis textu a není možné ani ověřit hudební styl nebo hudební projev. Může se to zdát úsměvné, ale někdy u punkových kapel lokálního významu, ale zato s odhodlanou fanouškovskou základnou, je zavádějících informací velké množství. Ačkoliv encyklopedie nepřebírá žádné informace ze sekundárních zdrojů, přesto je potřeba si nahrávku alespoň poslechnout, aby bylo možné určit, do jaké míry ji lze nebo nelze zařadit jako alternativní. V ojedinělých případech je taková nahrávka i důkazem, že kapela vůbec existovala a aktivně tvořila.

Neznámé kapely a nahrávky

U několika málo nahrávek se nepodařilo s jistotou určit, která kapela je autorem této nahrávky. Konkrétně se jedná o kapely Major 4 a Diturvit.

Kapely s neexistující nahrávkou

Kapely, u kterých jsem neměl k dispozici žádnou nahrávku, nejsou v encyklopedii zařazeny. Důvod je prostý a domnívám se, že i zcela zřejmý. Tedy že nemám k dispozici žádný primární zdroj, a tudíž nejsem schopen poskytnout žádné informace v rámci encyklopedie. Samozřejmě to neznamená, že by taková kapela neexistovala.

Z hlediska encyklopedie se jedná o marginální problém, přesto je však potřeba si uvědomit, že nelze interpretovat kapely uvedené v této encyklopedii jako jediné existující. Pokud by někdo využil toto dílo pro vytvoření nového sekundárního zdroje, nelze encyklopedii použít jako důkaz neexistence, nýbrž pouze jako důkaz existence.

Seznam použitých zkratek

11g - 11strunná kytara
acc - akordeon
accg - akustická kytara
asax - altsaxofon
b - kontrabas
bal - balali
barely - barely
bg - baskytara
bkl - basklarinet
bng - bongo
bnj - banjo
bomb - bombardón
boží mlýny - boží mlýny
brum - brumle
bsax - barytonsaxofon
buben - buben
cimb - cimbál
cit - citera
činel - činel
člst - čelesta
dřívka - dřívka
ds - bicí
dudy - dudy
efekty - efekty
fg - fagot
fl - flétna
fuj - fujara
g - kytara
gong - gong
gsynt - kytarový syntezátor
gum - gumová zvířátka
har - harmonium
harm - foukací harmonika
hb - hoboj
hi-hat - hi-hat
hlas - hlas
hluk - hluk
hrací mlýn - hrací mlýn
kl - klarinet
kladivo - kladivo
klf - klavifon
kng - konga
koo - kazoo
ks - klávesy
kzvon - kravský zvon
lahv - lahváče
lesr - lesní roh
lout - loutna
malý buben - malý buben
man - mandolína
nin - niněra
p - klavír
per - perkuse
pik - pikola
pila - pila
pille - klávesy Pille
píšťaly - píšťaly
plech - plechovky
pošetka - pošetka
prepg - preparovaná kytara
prk - prkno
pzn - pozoun
rec - recitace
rolničky - rolničky
rumbakoule - rumbakoule
různé - různé nástroje
řeht - řehtačka
sax - saxofon
sb - sbor
siggen - signální generátory
siréna - siréna
sit - sitár
skln - sklenice
ssax - sopránsaxofon
suz - suzafon
synt - syntezátor
šalmaj - šalmaj
štípání dřeva - štípání dřeva
tabla - tabla
tamb - tamburína
tanec - taneční sekce
tb - tuba
ther - theremin
tp - trubka
tria - triangl
trubicové zvony - trubicové zvony
trum - trumšajt
tsax - tenorsaxofon
tymp - tympán
valcha - valcha
varh - varhany
velký buben - velký buben
vibr - vibrafon
vla - viola
vlc - violoncello
vln - housle
voc - zpěv
vrt - vrtačka
výtvarník - výtvarník
vzmbch - vozembouch
xyl - xylofon
zfl - zobcová flétna
zvon - zvon
zvonky - zvonky
zvuk - zvuky
žel - železa